Polityka mieszkaniowa

Liczba mieszkań oddawanych w Polsce corocznie do użytku systematycznie malała, poczynając od 1978 r. Zmniejszyła się znacznie w okresie transformacji gospodarczej, kiedy podstawową rolę w kształtowaniu wielkości podaży mieszkań zaczęła odgrywać ich cena, określana swobodnie przez rynek. Wolny rynek doprowadził do zlikwidowania wielu uciążliwych barier rozwoju budownictwa mieszkaniowego z okresu socjalizmu, jakimi były przede wszystkim permanentne niedobory materiałów i niedostatek siły roboczej. Z całą ostrością ujawnił natomiast właściwą dla gospodarki rynkowej barierę finansową. Spadek liczby oddawanych do użytku mieszkań między najlepszym rokiem ?1978 a najgorszym 1996 wyniósł ponad 200 tys. mieszkań, co w odczuciu społecznym uznaje się za sytuację kryzysową.

Kryzys w budownictwie mieszkaniowym to wynik braku trwałych rozwiązań systemowych, które umożliwiłby przekształcenie potrzeb mieszkaniowych w popyt na mieszkania Wrocław, czyli systematyczną absorpcję środków finansowych i skuteczne przeznaczenie ich na inwestycje. Sytuacja kryzysowa wystąpiła, gdyż budownictwo mieszkaniowe wkraczało nieprzygotowane w etap transformacji ekonomicznej, a zostało potraktowane na zasadach identycznych jak cała gospodarka. O ile jednak strona podażowa, dzięki możliwościom zakładania nowych firm i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych stała się bardziej elastyczna i szybciej reaguje na pojawiający się popyt, o tyle po stronie ?organizującej popyt? początkowo niewiele się zmieniło.

Poprawa warunków mieszkaniowych powinna być jednym z najważniejszych celów rozwoju społeczno ? ekonomicznego Polski. Niedostępność mieszkań, a poprzez to brak perspektyw zaspokojenia najważniejszych potrzeb człowieka, wywołuje niekorzystne następstwa, a przede wszystkim hamuje aktywność zawodową, osłabia postawy prokreacyjne, destabilizuje rodzinę i sprzyja patologiom. Zapobieganie tym negatywnym zjawiskom wymaga zapewnienia rozwoju inwestycji mieszkaniowej, w takiej skali, jaka jest możliwa do zaspokojenia na danym etapie rozwoju gospodarczego. Inwestowanie w mieszkania Wrocław może być jednak bardziej lub mniej racjonalne, jeśli przez racjonalność rozumiemy skalę uzyskiwanych efektów w porównaniu z ponoszonymi nakładami. Dlatego też system finansowania inwestycji mieszkaniowych ma decydujące znaczenie dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

Na stronie odniosłam się do kilku ważnych problemów związanych z mieszkaniem. Przede wszystkim dokonałam rozróżnienia potrzeb mieszkaniowych od popytu mieszkaniowego. Scharakteryzowałam prawo do mieszkania Wrocław, rolę mieszkania Wrocław w rozwoju każdej rodziny, znaczenie dobrych warunków mieszkaniowych dla rozwoju społeczeństwa. Wyjaśniłam także pojęcie polityki mieszkaniowej oraz jej instrumenty.

Dla przykładu scharakteryzowałam równieżpowiat złotoryjski, a w szczególności położenie geograficzne, opisałam również rozwój demograficzny oraz społeczno ? gospodarczy, bezrobocie które wpływa bardzo na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i kulturę powiatu.

Poświęciłam również trochę miejsca na opisaniu zasobów mieszkaniowych powiatu oraz na formach zaspokajania tych potrzeb.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *